AFS 1993:2

Anmälan av Tillbud eller Arbetsskada

Conny Akterhall´s olika kurser innehåller ibland diskussioner om innehållet i
"Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse med föreskrifter om åtgärder mot våld och hot i arbetsmiljön". AFS 1993:2.

Under rubriken Tillämpningsområde står bl.a.

1 § Dessa föreskrifter gäller arbete där det kan finnas risk för våld eller hot om våld.

Uttrycket ”kan finnas risk” innebär att våld eller hot om våld inte behöver ha inträffat, bara att det kan finnas risk därför. Då gäller föreskrifterna.

Under rubriken Riskförebyggande åtgärder står bl. a.

2 § Arbetsgivaren skall utreda de risker för våld eller hot om våld som kan finnas i arbetet samt vidta de åtgärder som       kan föranledas av utredningen.

Under rubriken Uppföljande åtgärder m. m. står bl.a.

10 § Tillbud och händelser med våld eller hot om våld skall dokumenteras och utredas.

I både 2 § och 10 § står att det skall göras (inte bör). Ett sätt att få händelser utredda och risker åtgärdade är att använda sig av olika formulär såsom

A/ Försäkringskassans blankett Anmälan om arbetsskada.

B/ Tillbudsanmälan, en blankett som ofta är bestämd till utseende av den egna förvaltningen.

C/ En verksamhetsanpassad blankett som kan benämnas
    Dokumentation efter inkorrekt/destruktivt beteende från DenAndre (brukare, kund, elev, patient, besökare,
    vårdtagare, gäst, klient, verksamhetsutövare, …)

Dessa 3 blanketter vill jag förklara så här:

A/ Försäkringskassans blankett Anmälan om arbetsskada används när uttrycket ”aj” kan passa p.g.a. att något fysiskt
     eller psykiskt har drabbat den anställde d.v.s.

dels

om den anställde blivit skrämd till flykt ur en situation alternativt själv blivit vresig och aggressiv i ord och/eller handling alternativt blivit alldeles handlingsförlamad i händelsen, och detta varat under minst tre sekunder.

Och/eller dels

om den drabbade fått något besvärande/negativt/destruktivt fysiskt mot kroppen.

En del anställda tycker att Anmälan om arbetsskada är svår och tidsödande att fylla i, och därför är det många som inte fyller i den. Det kan avhjälpas genom att den utsatte själv fyller i en mycket förenklad blankett benämnd 
Stöd för anmälan om olycka/incident som sedan får ligga till grund för den "riktiga" anmälan om arbetsskada.

Med andra ord; gör anmälan i två steg, så känns den inte så belastande efter en situation som redan belastar.

B/ En anställd ska /bör / har rätt att skriva en tillbudsanmälan om denne varit med i en aggressivt laddad situation
    men haft full kontroll inom sig själv (möjligen blivit skrämd/rädd kortare tid än tre sekunder) och inte fått något
    fysiskt mot kroppen. Men det kunde gått illa.
    Med andra ord när uttrycket ”oj / hoppsan då” kan passa. Också denna anmälan är subjektiv och ”ägs” av
    anmälaren.
    En tillbudsanmälan kan / bör skrivas direkt efter händelsen och lämnas sedan till chef, som informerar
    skyddsombud och sedan vidarebefordrar anmälan till ”samverkansgruppen”.

C/ Blanketten Dokumentation efter inkorrekt/destruktivt beteende från DenAndre bör i-kryssas efter varje situation
    där DenAndre uppfört sig inkorrekt/destruktivt. (Också när Anmälan om arbetsskada eller Tillbudsanmälan fyllts i.)
    Denna blankett ska bli så objektiv som möjligt, därav i-kryssning.
    Med jämna intervall görs sedan sammanställning av ifyllda blanketter. Den post som fått flest kryss visar var
    insatser bör göras för att få ner nivån av aggressivitet / stress / risk för ohälsa-olycksfall.

Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse med föreskrifter om åtgärder mot våld och hot i arbetsmiljön innehåller totalt 11 paragrafer som på skilda sätt ger anvisningar om hur en arbetsplats kan bli tryggare.